Monday, September 27, 2010

Bob Chapman on Latest Analysis of Greece, Η πιο Πρόσφατη Ανάλυσις του Bob Chapman για Ελλάδα

The following article is from Bob Chapman, and one part is translated into Greek.  Το άρθρο αυτό είναι απο τον Μπόμπ Τσάπμαν (Bob Chapman).Then there is Greece, Europe’s poster child of failure. Mostly peaceful demonstrations abound as more and more workers are laid off. The IMF loan formula for $140 billion is deep austerity. As the people starve, PM George Papandreou, Bilderberg and Illuminist, wants taxes on corporations cut from 24% to 20%, so corporations will invest. The problem is if they get the tax cut there is no guarantee that they will use the money to increase plant and equipment, do research, or hire people. And, if the past is prologue then they will simply keep the difference for themselves. Unfortunately, that has been our experience. The budget deficit has to be cut from 13.6% of GDP to 8.1% over just seven months, which is economic and financial suicide, just to pay back European bankers and governments, which should have never made the loans initially. Cuts yes, but not in that time frame. They should be spread out over 3 to 4 years. Do not forget that this problem has existed for years. As the layoffs deepen tax revenues fall. Forty percent of judicial procedures presently in court concern tax disputes. Just like in Spain, $56 billion in environmentally friendly projects are underway, which will end in failure. Greece should just walk away from the bankers and default, dump their government and the IMF, leave the euro, reintroduce a cheap drachma, cut taxes and cut government spending 30% for over 3 or 4 years. Five years of depression is a lot better than 30 to 50 years under IMF dictates.


Στη συνέχεια, υπάρχει η Ελλάδα, η παιδική αφισών της Ευρώπης της αποτυχίας.  Κυρίως ειρηνικές διαδηλώσεις αφθονούν καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι απολύονται. Ο τύπος δανεισμού από το ΔΝΤ για 140 δισ. δολάρια είναι βαθεία λιτότης.  Δεδομένου ότι οι άνθρωποι λιμοκτονούν, PM Γιώργος Παπανδρέου, μέλος του Bilderberg και Πεφωτισμένος (του Illuminati δηλαδή), θέλει οι φόροι επί των εταιρειών να μειωθεί από 24% έως 20%, έτσι ώστε οι εταιρείες να επενδύσουν. Το πρόβλημα είναι όταν τους δίνεται η φορολογική μείωση δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για την αύξηση εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, θα κάνει έρευνα ή να προσλάβουν άτομα. Και, αν το παρελθόν είναι πρόλογος, τότε θα κρατήσουν απλώς τη διαφορά για τους εαυτούς τους. Δυστυχώς, εκείνο ήταν η εμπειρία μας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί από 13,6% του ΑΕΠ σε 8,1% σε σύγκριση με μόλις επτά μήνες, που είναι οικονομική και χρηματοοικονομική αυτοκτονία, απλά για να ξεπληρώσει ευρωπαίους τραπεζίτες και τις κυβερνήσεις, οι οποίες δεν επρέπε ποτέ να έχουν κάνει τα δάνεια αρχικά (εξ αρχής). Περικοπές ναι, αλλά όχι σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να κατανεμηθεί σε 3 έως 4 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και χρόνια. Όπως οι απολύσεις βαθαίνουν τα φορολογικά εσόδα πέφτουν. Σαράντα τοις εκατό των δικαστικών διαδικασιών  επί του παρόντος αφορούν διένεξεις φορολογικών επιστροφών.  Ακριβώς όπως και στην Ισπανία, 56 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιβάλλοντικώς φιλικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία θα καταλήξουν σε αποτυχία.  Ελλάδα πρέπει απλά να περπατήσετε μακριά από τους τραπεζίτες και να επανακάμψουν, να απορρίπτουν την κυβέρνησή τους και το ΔΝΤ, να εγκαταλέιψουν το ευρώ, να επανεισαγάγουν μια φτηνή δραχμή, να μειώσουμε τους φόρους και τη μείωση των κρατικών δαπανών κατά 30% ή πάνω από 3 ή 4 χρόνια. Πέντε χρόνια οικονομικής δυσπραγίας είναι πολύ καλύτερο παρά τα 30 με 50 χρόνια υπο τις υπαγόρευσεις του ΔΝΤ.

http://theinternationalforecaster.com/International_Forecaster_Weekly/Fed_Issues_More_Debt_Than_It_Needs

No comments: