Wednesday, October 12, 2011

Ζήτω το Βυζάντιο, Ζήτω η Μεγάλη Ιδέα και ΖΗΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ!

Ετοιμαστείτε ω 300 Σπαρτιάται για ακόμα μια φορά!!!

Title in English: Long live Byzantium, the Great Idea and the Hunta!

Ὀτε αι Αθήναι το 1936 ἠρνήσαντο τελέσαι την του Ε. Βενιζέλου κηδείαν εν ταις Αθήναις...εὖ, καλώς εποίησαν (έκαμνον)!  Διατί;  Μα αφού προδότης ἠτο--καθώς (όπως) αποκαλείτο εκείνην την εποχήν υπό των πλείστων εν ταις Αθήναις, και ήθελον νομίζειν εγώ και εις τας ευρητέρας περιοχάς της Ελλάδος--και κρυπτοΕΒΡΑΊΟΣ απεσταλμένος εις τα ανώτατα αξιώματα της Ελλάδος κυβερνήσεως ίνα εξυπηρετήση τα συφέροντα της παγκοσμίας ελίτ του Εβραϊσμού.  Ο λαθραίος --υπό τα βλέμματα δυστυχώς των εξαπατημένων Ελλήνων-- Καταστροφεύς της Μεγάλης Ιδέας υπήρξεν και ο ΠΡΩΤΟΣ σύγχρονος προθυπουγός  (το 1917) εν πάση τη υφηλίω καλείν δια την θεμελίωσιν ενός εβραικού ΚΡΑΤΟΥΣ.  Διαβάστε πιο κάτω στο τέλος του άρθρου τούτο δια λεπτομέριας.

When Athens, in 1936, refused to conduct Eleftherios Venizelos's funeral in Athens...they did well!  Why? because he was a traitor to the Greeks--as he was called by most Greeks during that era in Athens and I'd think also by the wider regions of Greece--and crypto-JEW sent unto the higher echelons of the Hellenis Republic in order to serve the interests of the world Jewry elite.  The latent-under-the-eyes-of-the-Greek-public DESTROYER of the Great Idea was also the first modern Prime Minister to call for the establishment of an Jewish State.

Διά περισσοτέρας πληροφορίας επί του θέματος τούτου πατήσετε τον κάτω σύνδεσμον...

See link below...

http://www.truthison.com/topic-t5119.html

Πολλά πρἀγματα έχω ειπείν περί των μεγαλείων του Βυζάντιου, αλλά δια περαιτέρω αποκαλυπτικά στοιχεία που αφορά εις την πτώσιν (άλωσιν) Αυτού δείτε κάτω.  Υπάρχει σύνδεσμος που σε πάει εις το σύγραμά μου το JEW WORLD ORDER και εντός των σελίδων αυτού ευρίσκεις διαμάντια παρά των πονημάτων του μεγαλυτέρου ιστορικού που έζει ποτέ εις την Αμερικήν, του Eustace Mullins δηλ ά δή, ο οποίος έκαμε επισταμένην μελέτην και έρευναν δια την ιστορίαν του Βυζάντιου αποκαλύπτων πως δεν ήταν μόνον οι Τούρκοι που επεχείρησαν να κατακτήσουσι το Βυζάντιον αλλά και αι οικογένειαι της Μαύρης αριστοκρατίας από τη Βενετία εν συνεργασία μετά των Οθωμανών!  Άν μάθεις δια το ποιά ήτο αύτη η αριστοκρατορία...ΝΑ ΜΗ ΕΚΠΛ´ΗΤΤΕΣΑΙ.

I have many things to say about the greatness of the Byzantine Empire, but for further revealing information that concerns its fall see below.  There is a link that takes you to my book JEW WORD ORDER and within its pages you'll find diamonds from the works of Eustace Mullins the greatest--in my opinion--historian that ever lived in the USA.   He made extensive research on the history of Byzantium revealing that it was not only the Ottoman Turks that attempted to conquer the Byzantine Greek Empire but also the families of the Black Nobility from Venice (Jews!) that aided the Turks!

http://300sploggers.blogspot.com/2011/07/buy-my-new-book-jew-world-order-today.html

Νύν...ιδού...το κρέας του άρθρου τούτου...άκουσον!....

Now...behold...the real meat of this post...get a load of this!...

Κατωτέρω ΕΥρίσκεις μίαν επιστολήν γεγραμμένην προς τον εμόν πατέρα υπό (το 1980)...του Συνταγματάρχου Σ. Πατακού ο δεύτερος τη διοικήσει της Χούντας συν τω Παπαδοπούλω!  Πρόσεξον την φράσιν όπου αναρέται το «εν διωγμώ».

Below you'll find a letter written to my own father (in 1980)...from the Colonel Stilianos Patakos who was second in command (to Papadopoulos) of the Military Hunta in Greece from 1967 - 1974!  Look carefully for the phrase "in persecution."  A brief English translation is below this link.


Πατήστε εδώ δια το γράμμα...

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0n1bZ3Eg99hZDM1MGY4YWUtNzM5NS00ZmY0LWJlMDktOTE5Nzk2MGZiMDk5&hl=en_US


English translation:

Prison System of Koridallou, Athens July 8, 1980


Dear Mr. Kountouris,


I received your correspondence I am sorry for the late reply. I thank you for sending me the Christian material and you also receive greetings and thanks from Papadopoulos.  Have have tried to do whatever we can being now found now to be persecuted, unsavory witnesses of the blessedness (of Christ)... 

With much love in Christ,


Stilianos Patakos

---------


The Micronesian War between Greece and Turkey
- WHY did Greece REALLY loose this war???
-  In A. M. Papadakis's book, "Biography Eleftherios Venizelos"  he states....
- ο Α.Μ.Παπαδάκης στο έργο του «Βιογραφία Ελ. Βενιζέλου»
Greece, committed to vigorously assert its own in Asia Minor, under the urging of Britain and, in general, the Great Powers of the time, the assurance of which on account of unwavering support it had previously secured, landed troops n 1919 in Smyrna. The plan was cunning: The Zionists, by the Great Powers, the leaders of which they influenced even through their brother Eleftherios Venizelos, implicated the Greek army in a deadly trap and with it condemned the Greek population of Asia Minor.
Η Ελλάδα αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά τα δίκαιά της στη Μικρά Ασία, υπό την προτροπή της Βρετανίας και γενικά των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, τη διαβεβαίωση των οποίων για αμέριστη συμπαράσταση είχε προηγουμένως εξασφαλίσει, αποβίβασε στρατό το 1919 στη Σμύρνη. Το σχέδιο ήταν πανούργο: Οι σιωνιστές, δια των Μεγάλων Δυνάμεων, τους ηγέτες των οποίων επηρέαζαν και δια του αδελφού τους Ελ. Βενιζέλου, ενέπλεξαν τον Ελληνικό Στρατό σε μία θανάσιμη παγίδα και μαζί του καταδίκασαν τον Ελληνικό πληθυσμό των περιοχών της Μικράς Ασίας. 
They pushed the Greek troops to the depths of Asia Minor providing them ephemeral aid and when the circumstances rendered the Greek troops vulnerable, there came the sharp reinforcement of the Kemalist troops and the crush of the Greeks.  And together with the defeat was found the opportunity for the slaughtering of Hellenism in Asia Minor with the pretext the sufferings the Turks underwent by the Greek Army during its victorious advance from 1919-1922.  The deadly trap was well pre-planned...
Ωθησαν τα Ελληνικά στρατεύματα στα βάθη της Μικράς Ασίας παρέχοντάς τους μία εφήμερη βοήθεια και όταν οι συγκυρίες κατέστησαν τις Ελληνικές δυνάμεις τρωτές, επήλθε η κατακόρυφη ενδυνάμωση των Κεμαλικών στρατευμάτων και η συντριβή των Ελλήνων. Και μαζί με τη συντριβή, βρέθηκε η ευκαιρία να σφαγιασθεί ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, με πρόσχημα τα δεινά που υπέστησαν οι τούρκοι από τον Ελληνικό στρατό, κατά τη νικηφόρα προέλασή του στο διάστημα 1919-1922. Η θανάσιμη παγίδα ήταν καλά προσχεδιασμένη... 
Eleftherios Venizelos, for which it’s been recorded without ever being refuted that he’s of Jewish descent, carrying the surname Ben Zelon, under the urging of his peers, sent, without any structure, the Greek troops into Asia Minor condemning them to a sure slaughter.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για τον οποίο έχει γραφτεί χωρίς να διαψευστεί ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, φέρων το επίθετο Μπεν Ζελόν, υπό την παρότρυνση των ομοϊδεατών του, απέστειλε χωρίς καμμία υποδομή τα Ελληνικά στρατεύματα στην Μικρά Ασία, καταδικάζοντάς τα σε βέβαιη σφαγή. 
It’s worth noting that Venizelos had made no provision, neither did he have an alternative solution for the possibility of the breakdown of the front...Also, it’s not coincidental the fact that before the Greek crushing defeat came about, Venizelos, in a pre-planned manner, lost the elections in order to abnegate himself of the heaviest of the responsibilities of the pre-decided-by-the-Zionists-tragedy.  It is sure that if Venizelos had won the elections--in which, let it be noted, all the facts demonstrated his pre-election victory-- the Asia Minor Catastrophy would have occurred over his primeministership and it would have been him who would have shouldered the responsibilities of the defeat.  Which though was that contributing factor so that Venizelos would would loose the elections a fact that was paradoxical and unnatural since, after the signature of the Treaty of Sevres, he had returned to Greece triumphant and the climate favored him?
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βενιζέλος δεν είχε κάνει καμμία πρόβλεψη, ούτε είχε κάποια εναλλακτική λύση για το ενδεχόμενο καταρρεύσεως του μετώπου... Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πριν επέλθει η Ελληνική συντριβή, ο Βενιζέλος έχασε προσχεδιασμένα τις εκλογές, προκειμένου να αποποιηθεί των βαρύτατων ευθυνών της προαποφασισμένης από τους σιωνιστές τραγωδίας. Είναι βέβαιο ότι εάν ο Βενιζέλος κέρδιζε τις εκλογές, στις οποίες σημειωτέον ότι όλα τα δεδομένα καταδείκνυαν την εκλογική νίκη του, τότε θα συνέβ’αινε επί της πρωθυπουργίας του η Μικρασιατική καταστροφή και θα ήταν αυτός που θα επωμιζόταν τις συνέπειες της ήττας. Ποιος όμως ήταν ο παράγοντας εκείνος που συνετέλεσε ώστε ο Βενιζέλος να χάσει τις εκλογές, γεγονός παράδοξο και μη φυσιολογικό, αφού μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών είχε επιστρέψει στην Ελλάδα ως θριαμβευτής και το κλίμα τον ευνοούσε; 


4 comments:

italian translation services said...

Great!!! But you also provide translation.italian translation services

JohnnyTheGreek said...

I will provide for you. I am sorry!

William Richard said...

I can do translate it because I am a translator ukrainian website translation

here is your translation.
Έλαβα την αλληλογραφία σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση απάντησης. Σας ευχαριστώ για την αποστολή με το χριστιανικό υλικό και θα λάβετε επίσης τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες από τον Παπαδόπουλο. Έχετε προσπαθήσαμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε τώρα να βρεθεί τώρα να διώκονται, ανούσιος μάρτυρες της μακαριότητας (του Χριστού) ...

crm services said...

really amazing blog and I was thankful to you for sharing such a useful information.
- CRM Services